Fratelli Goldoni               

                                                                                                             2012 -


MUNKATÁRSAK

Bodnár Zoltán Tamás
ügyvezető igazgató

Tarnóczi Ferenc
irodavezető

 
- ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ( a címre kattintva megtekintheti aatvédelmi tájékoztatónkat )


Nem utazást, életérzést kínálunk!

  
  
  
  


Fratelli Goldoni Travel
Home - working

1065 Budapest, Hajós utca 13 - 15

Tel.: 06 1 400 7337
Utazási ügyekben: utazas@fratelligoldoni.hu
Színházi programok: szinhaz@fratelligoldoni.hu 

Ügyfélfogadás rendje 2020. október 01. naptól Budapesten

A kialakult járványügyi helyzetben, az idegenforgalom segítség nélkül maradt, így problémáinkat magunk kényszerülünk megoldani. Miután a 2020 - as évben, egyetlen csoportunk sem tudott elindulni, mi is nehézségekkel néztünk szembe, így munkatársaink jelenleg más területen, de azért dolgoznak, hogy a Fratelli Goldoni Travel sikeresen tudja folytatni munkáját a jövőben. A vészesen lecsökkent utasforgalom miatt irodánkat jelenleg zárva tartjuk, de időpont egyeztetés alapján továbbra is szívesen fogadunk mindenkit szerződésmódosítások kapcsán, számlázási ügyekben, vagy új foglalásokkal kapcsolatosan. 

Hétfő : zárva
Kedd: 10:00 - 16:00 óra / bejelentkezés alapján
Szerda: 16:00 - 18:00 óra / bejelentkezés alapján
Csütörtök: 10:00 - 16:00 óra / bejelentkezés alapján
Péntek:
zárva
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejegyzett Adatkezelési Nyilvántartási számunk: NAIH-95303/2016

A Fratelli Goldoni Kft. utazásszervezéssel kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, valamint szálláshelyekre történő bejelentkezések kapcsán szolgáltat adatokat. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Fratelli Goldoni Kft. az általa működtetett internetes hírlevélre, valamint utazási ajánlatokra való jelentkezés alkalmával adatot kér be a szolgáltatásokat igénybe venni kívánó magánszemélyektől.
Az adatkezelő neve: Fratelli Goldoni  Travel
Az adatkezelő székhelye: 1043 Budapest, Kassai út 8 / X. emelet 60
Az adatkezelő levelezési címe / Home working: 1065 Budapest, Hajós utca 13 – 15 I.emelet 6/a
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-188700
Az adatkezelő adószáma: 24912091241
Az adatkezelő tevékenységre vonatkozó engedélyszáma: U-001378
Az adatkezelő elérhetősége: 06 1 400 7337
e-mail:info@fratelligoldoni.hu
Az adatkezelő által működtetett honlap: www.fratelligoldoni.hu
Az adatkezelő által működtetett honlapon adatgyűjtés nem történik, a portálon hírlevélre történő feliratkozásra nincs lehetőség, online foglalási felület nem elérhető.
Adatszolgáltatás az ügyfél részéről csak személyes ügyintézés alkalmával kérhető  az ő hozzájárulásával, beleegyezésével, vagy elektronikus levelezés útján.

ADATOK SZOLGÁLTATÁSA UTAZÁSRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSKOR
a megrendelő és az utasok nevei,
születési idejük,
állampolgárságuk,
a megrendelő elérhetőségi telefonszáma,
e-mail címe,
a számlázási cím,
útlevélszámok, útlevelek érvényességi ideje, kiállító ország.
A Fratelli Goldoni Kft. a regisztráció során a kérdés útján bekért adaton kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A begyűjtött adatokat bizalmasan kezeli és azt harmadik személy számára át nem adja. Megrendelő a továbbiakban korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását akár a saját fiókján keresztül is.

ADATBIZTONSÁG
A Fratelli Goldoni Kft úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Fratelli Goldoni Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL
Személyes adat helyesbítése, törlése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, jogorvoslat
Az adatok módosítását és törlését az info@fratelligoldonil.hu e-mail címen, illetve levélben vagy személyesen a Fratelli Goldoni  Kft. 1043 Budapest, Kassai út 8. címen, vagy a 06-1 400 7337 telefonszámon lehet kezdeményezni. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése csak és kizárólag írásban tett nyilatkozat / kérés alapján annulálható. A Fratelli Goldoni Kft. nem biztosít online feliratkozási lehetőséget a hírlevelekre, azok küldése egyéni kérés, megkeresés alapján történik, így annak lemondása is írásban tett kérés esetén igazolható mely a címzett saját e-mail címéről érkezik, vagy az érintett személyes megkeresése alkalmával kéri ezt.   Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Megrendelő/Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A Fratelli Goldoni Kft az oldalaikon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért felelősséget nem vállal. Az iroda írásban történő visszaigazolásai tekinthetőek véglegesnek.

A SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTETTJEI

Csupán azon személyek adatait dolgozzuk fel, akiknek adatai a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az alábbi személyek adatai kerülnek feldolgozásra:
• ügyfelek
• alkalmazottak
• szerződő partnerek
• szükség esetén harmadik felek (pl. álláskeresők stb.)

ADATFELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK

Az adatfeldolgozást rendszerint az Adatkezelő végzi vagy adott esetben az Adatkezelő munkatársai által felhatalmazott Adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozás számítógépes technológia segítségével történik, illetve a személyes adatok papír formája esetében kézzel is, miközben a a személyes adatok kezelését és feldolgozását illető valamennyi biztonsági előírás betartása garantált. Ebből a célból az Adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket fogadott el, különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen terjesztése és feldolgozása vagy egyéb visszaélés megakadályozása érdekében. Minden olyan személy, aki hozzáférhet az érintett adataihoz, tiszteletben tartja annak magánéletét és köteles az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően eljárni.

AZ ADATALANY JOGAI

A GDPR és a 2011.évi CXII. infó törvényben az érintettnek, mint adatalanynak széleskörű hozzáférési jogot biztosít. A legfontosabbak közé tartozik az alábbi információkhoz való hozzáférés:
• az adatfeldolgozás célja és hatásköre
• az adatfeldolgozási időtartam
• a személyes adatok forrása
• azon személyek vagy személyek kategóriái, akik hozzáféréssel rendelkeznek a személyes adatokhoz vagy hozzáférést fognak kapni
• a személyes adatok profilja
Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás során megsérti a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló jogszabályokat, vagy ha a személyes adatok nem helyesek, jogában áll az Adatkezelőt kérdőre vonni és kérelmezheti a hiba eltávolítását (pl. blokkolni, kijavítani, bővíteni vagy törölni). Ha az Adatkezelő kérésének nem tesz eleget, lehetősége van felkeresni a felügyeleti hatóságot, vagyis az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

AZ ADATKEZELÉS ELVE

A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

ADAT TOVÁBBÍTÁS

A Fratelli Goldoni Kft,  mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Fratelli Goldoni Kft, fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthassa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Megrendelő/Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan: személyes adataik kezeléséről a Megrendelő/Felhasználók a Fratelli Goldoni Kft – től , mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő levelezési címére (1065 Budapest, Hajós utca 13 – 15 I.em 6/a) küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, illetve a info@fratelligoldoni.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Megrendelő/Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a megrendelő/felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Megrendelő/Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

Minden jog fenntartva © 2016 Fratelli Goldoni Travel * All rights reserved NAIH-95303/2016
 Fratelli Goldoni Kft.   |   1076 Budapest, Garay tér 16. (bejárat a Cserhát utcából)   |   Tel.: 06 1 400 7337   |   E-mail: info@fratelligoldoni.hu